ภาพกิจกรรม Colorful Sci – Night (14 – 15 ธันวาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดงาน Colorful Sci – Night เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 21.00 น. ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย เช่น การแสดงท้องฟ้าจำลอง กิจกรรมทดลอง การประดิษฐ์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ณ บริเวณลานจัดกิจกรรมหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรม Colorful Sci – Night ครั้งนี้มาให้ได้รับชมกัน ชมภาพงาน Colorful Sci – Night (14 – 15 ธันวาคม 2562)