ภาพกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019) ครั้งที่ 15

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ศว.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019) ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิดฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการนำสาระความรู้ ความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งกระตุ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ ชมภาพเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019)