ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยนางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการการเรียนการสอน ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนต่อไป