สำนักงาน กศน. พร้อม 4 หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักงาน กศน. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ความรู้วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์มากมายหลายแขนง ได้แก่ การจัดนิทรรศการขนาดเล็กและนิทรรศการขนาดใหญ่ การอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สุดท้ายการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ชมภาพสำนักงาน กศน. พร้อม 4 หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์