ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเเทพ) และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด Smart Kids วิทย์วันเด็ก ซึ่งภายในงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก และแสดงทางท้องฟ้าจำลอง 10 รอบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานร่วมจัด 9 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 37 กิจกรรม ในส่วนของกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จำนวน 10 กิจกรรม ชมภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563