โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการท่องโลกวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มกิจกรรมการศึกษา ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการท่องโลกวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. เขต 6 โซน คือ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนให้มากที่สุด ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการในสาระที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษา และนำชมฐานกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามนิทรรศการต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการท่องโลกวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา