ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในความดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยนางสายพิณฑ์ ป่าไม้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ส่วนพิพิธภัณฑ์ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้คือเพื่อร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา ย่านประวัติศาสตร์บริเวณโดยรอบ รวมทั้งศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตคลองสานด้วย ชมภาพศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กับสำนักงานเขตคลองสาน