ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเจลแอลกอฮอล์ สำหรับบุคลากรสำนักงาน กศน.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนพิพิธภัณฑ์ โดยกลุ่มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์ สำหรับบุคลากรสำนักงาน กศน. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ร่วมสาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงาน กศน. ชมภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์ สำหรับบุคลากรสำนักงาน กศน.