การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 ระดับพื้นที่ (กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก จังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี)

สำหรับการจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนําความรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาและต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งเป็นเวทีการนําเสนอผลงาน

สำหรับนักศึกษา กศน. ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2563
  • ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/7CnGgKWGhmKMTMry8
  • ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110 (หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ จะยึดวันประทับตราเป็นหลัก)
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์การประกวด กำหนดการ ได้ที่ด้านล่างนี้

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะประกาศรายชื่อโครงงานที่เข้าร่วมวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 แข่งขันรอบตอบคำถาม (ออนไลน์) 26 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลรางวัล 27 กรกฎาคม 2563 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1118, 1803

หมายเหตุ
– เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี
– ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับพื้นที่จะเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ

เอกสารการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563
กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563
ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าประกวดและลำดับการตอบคำถามออนไลน์จากคณะกรรมการ
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี 2563 ประเภทจัดการขยะมูลฝอย ระดับพื้นที่