ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง เกม การเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการด้านพลังงานต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และชุดสื่อ/เอกสารเผยแพร่ความรู้จากภาคีเครือข่าย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถนําความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวันได้และปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ บริเวณเต็นท์ด้านหน้าอาคาร 2 และนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ภาพกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563