ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 จากสำนักงานเขตคลองเตยและสน.ทองหล่อ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรค  COVID-19 ตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 6 จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ผลการตรวจสอบพบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่พบการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รับการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 จากสำนักงานเขตคลองเตยและสน.ทองหล่อ