ปิดให้บริการ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม  เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันปิยมหาราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน