ประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์”  เมื่อวันพุธที่ 11  พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาและตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ชนะการประกวด

***ผู้ประสานงานโครงการจะติดต่อกลับทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง***

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น