ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิจารณาเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 แล้วลงมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมติ ครม. จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน