ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการในการพัฒนางาน รวมถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์การดำเนินงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งสิ้น 11 แห่ง ร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์