ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เป็นสถานที่ให้บริการสาธารณะ มีการชุมนุมพบปะของผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อวัน และมีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ภายในนิทรรศการที่ผู้รับบริการต้องสัมผัส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว

ผู้มาติดต่อราชการยังคงสามารถมาติดต่อได้ตามปกติ สอบถามฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 – 392 – 0508 หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 02 – 392 – 5952 – 5 และผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – Bangkok Planetarium และ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)