เลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน