ประมวลภาพกิจกรรมค่าย Robot Club 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่าย  Robot Club 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  8 – 9 เมษายน 2564 สำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพกิจกรรมค่าย Robot Club 2564 รุ่นที่ 1