Work From Home อย่างไร ให้ไม่เป็น Office Syndrome

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้หลาย ๆ คนต้อง work from home อยู่กับบ้าน นั่งทํางานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือเป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมงก็อาจทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า ไหล่ ข้อมือ หรือปวดศีรษะ แต่คุณรู้หรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดรมก็เป็นได้

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คืออะไร

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คือกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากลักษณะการทํางานที่ไม่เหมาะสม มักพบได้บ่อยในคนที่นั่งทํางานนาน ๆ โดยไม่ขยับลุกไปไหน ไม่มีการปรับเปลี่ยนท่า ท่านั่งไม่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางาน ซึ่งลักษณะเช่นนี้อาจทําให้ปวดกล้ามเนื้อ รวมถึงอาการชาบริเวณแขน มือ และปลายนิ้ว จากปลายประสาทที่ถูกกดทับอย่างต่อเนื่อง

อาการของออฟฟิศซินโดรม

• ปวดตึงบริเวณ คอ บ่า ไหล่ จากการนั่งท่าเดิมนาน ๆ
• มือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อค จากการกดทับปลายประสาท และการอักเสบของเส้นเอ็น
• อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และปวดกระบอกตา
• อาการเหน็บชา และแขนขาอ่อนแรง

การป้องกันเพื่อลดปัญหาออฟฟิศซินโดรม

  1. เตรียมร่างกายให้พร้อม เช่น ออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ยืดกล้ามเนื้อก่อน ระหว่าง และหลังจากการทํางานในแต่ละวัน
  2. การปรับเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
  3. ไม่นั่งทํางานอยู่ในท่าเดิมนานเกินชั่วโมง หากมีความจําเป็นต้องทําต่อเนื่องควรหยุดพักสัก 10 – 15 นาที
  4. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น ปรับระดับความสูงของโต๊ะ และเก้าอี้ให้สามารถนั่งในท่าที่สบาย และปรับให้ระดับสายตาอยู่ตรงกับขอบบนจอคอมพิวเตอร์พอดีเป็นต้น

อ้างอิง
https://bit.ly/3wb2MFI
https://bit.ly/3dpI4v5
https://bit.ly/2ToIfjw
https://bit.ly/3y9bXIk
https://bit.ly/3y9mdAg