ปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน