มีหัวใจแต่ใช้ได้ไม่เท่ากัน

สัตว์ที่มีหัวใจหนึ่งดวงเท่ากัน แต่ไม่ได้แปลว่าจะมีหัวใจ 4 ห้องเหมือนกับคนเราหรอกนะ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็มีระบบหมุนเวียนเลือดที่แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้

สัตว์จำพวกปลา มีหัวใจ 2 ห้อง

ห้องบน (Atrium) ทำหน้าที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจห้องล่าง (Ventricle) ส่วนหัวใจห้องล่าง ทำหน้าที่ปั๊มเลือดออกจากหัวใจ โดยเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำจะเข้าทางห้องบนและไหลต่อไปยังห้องล่าง จากนั้นจะถูกสูบฉีดต่อไปยังเหงือก ภายในเหงือกจะมีเส้นเลือดฝอยจำนวนมากทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สกับสิ่งแวดล้อมในที่นี้คือน้ำ หลังจากนั้นออกซิเจนจะถูกนำเข้าสู่ร่างกายและคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำออกจากร่างกาย ทำให้เลือดมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นและจะถูกส่งต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อร่างกายนำออกซิเจนจากเลือดไปใช้แล้ว เลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจะถูกส่งกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนอีกครั้ง

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มีหัวใจ 3 ห้อง

มีห้องบน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องบนขวา (right atrium) และห้องบนซ้าย (left atrium) ส่วนห้องล่าง (Ventricle) มี 1 ห้อง โดยจะเริ่มจากห้องบนขวารับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำมาจากร่างกายส่งไปที่หัวใจห้องล่าง แล้วส่งต่อไปยังปอดและผิวหนังที่มีเส้นเลือดฝอยจำนวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส เมื่อปอดและผิวหนังทำการแลกเปลี่ยนแก๊สเสร็จแล้ว จะได้เลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้น และเลือดจะถูกส่งกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย หลังจากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังห้องล่างอีกครั้งเพื่อส่งเลือดที่มีออกซิเจนสูงออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกาย แต่เนื่องจากหัวใจห้องล่างมีเพียงห้องเดียว จึงทำให้เลือดที่มีออกซิเจนสูงและเลือดที่มีออกซิเจนต่ำปะปนกันได้

สัตว์เลื้อยคลาน มีหัวใจ 3 ห้อง หรือ 4 ห้องไม่สมบูรณ์ (ยกเว้นจระเข้)

การทำงานจะคล้ายกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก แต่หัวใจห้องล่างจะมีผนังแบ่งกั้นห้องที่ยังไม่สมบูรณ์ จึงมีการปะปนของเลือดที่มีออกซิเจนสูงเเละต่ำอยู่

สัตว์จำพวกนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีหัวใจ 4 ห้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น

2 ห้องบนคือ ห้องบนขวา (right atrium) และห้องบนซ้าย (left atrium) ส่วนห้องล่างคือ ห้องล่างขวา (right ventricle) และห้องล่างซ้าย (left ventricle) ซึ่งเป็นระบบไหลเวียนเลือดที่มีประสิทธิภาพและวิวัฒนาการสูงสุด มีการแยกเลือดที่มีออกซิเจนสูงและต่ำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยจะเริ่มจากหัวใจห้องบนขวารับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากร่างกายเข้าสู่หัวใจ จากนั้นส่งให้หัวใจห้องล่างขวาปั๊มเลือดออกจากหัวใจไปสู่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส หลังจากนั้นจะนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย และส่งต่อให้หัวใจห้องล่างซ้ายเพื่อนำเลือดที่มีออกซิเจนสูงไปเลี้ยงร่างกายผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่เรียกว่า เอออร์ตา (Aorta) ซึ่งจะแยกออกเป็น 2 เส้นไปเลี้ยงส่วนบนและล่างของร่างกาย

อ้างอิง