ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560

ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย และได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เติมความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ และเกมวิทยาศาสตร์ ทำให้ช่วงเวลาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้ เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในครั้งนี้ จัดกิจกรรม จำนวน 8 ค่าย แต่ละค่ายจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่าย แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ปกครองสามารถพิจารณาเลือกให้เยาวชนของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายที่มีความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ เปิดรับชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2560 เป็นต้นไป กรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในค่ายใดแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงินในค่ายนั้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของค่ายที่ผู้ปกครองต้องการให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเยาวชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

4. จัดส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508

5. ติดต่อสอบถาม และติดตามผลการส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 0 2392 5952 – 5 ต่อ 2027 หรือ 0 2392 0508 (ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวโหลดเอกสารค่ายค่าย Kids Can Do

ดาวโหลดเอกสารค่าย Robo Club รุ่นที่ 1 – 2

ดาวโหลดเอกสารค่าย Robot Startup รุ่นที่ 1 – 2

ดาวโหลดเอกสารค่าย Young Designer STE[a+]M Education

ดาวโหลดเอกสารค่าย กีฬาเพื่อสุขภาพ

ดาวโหลดเอกสารค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

ดาวโหลดเอกสารค่ายนักประดิษฐ์

ดาวโหลดเอกสารค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 – 4