ค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2560 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ร่วมเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวไปพร้อม ๆ กัน ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะ ตามแนวคิด STE[a+]M Education พร้อมเติมสนุกสนานด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพและน่าจดจำ

กิจกรรมค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2560 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560 ณ เดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครจำนวน 25 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 คน) มีค่าใช้จ่ายครอบครัวละ 9,900 บาท โดยรับชำระค่าลงทะเบียน 9,900 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 256เป็นต้นไป กรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงิน จำนวน 9,900 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทุกคนในครอบครัว (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

4. จัดส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 หรือทาง email : dit1118@yahoo.com

5. ติดต่อสอบถาม และติดตามผลการส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 0 2392 5952 – 5 ต่อ 2027 หรือ 0 2392 0508 (ในวันและเวลาราชการ) หรือโทร. 08 1819 3040

หมายเหตุ  กรณีเพิ่มสมาชิกในครอบครัว : เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) ชำระเพิ่ม 1,950 บาท /ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 2,200 บาท ติดต่อชำระเงินเพิ่มเติมติดต่อ นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ โทร. 08 1819 3040

ดาวโหลดเอกสารค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2560