ค่าย Kids’ Science 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เลขที่ 110 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก มีหน้าที่จัดสื่อนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กวัย 3 – 6 ปี 

ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างปีการศึกษาครั้งนี้ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ได้จัดค่าย Kids’ Science 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กวัย 5 – 6 ปี ในครั้งนี้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการสอดแทรกภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ค่าย Kids’ Science 2560 เป็นค่ายกลางวัน (ไม่ค้างคืน) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน และวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) 

ค่าย Kids’ Science 2560 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เหมาะสำหรับเด็กวัย 5 – 6 ปี รับสมัครจำนวน 24 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท จัดกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน สมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียน หรือสำเนาสูติบัตรของเด็ก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. รูปถ่ายขนาด 1.5 – 2 นิ้ว (อาจตัดจากภาพถ่ายขนาดโปสการ์ด)
3. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

การสมัครร่วมกิจกรรม

1. กรอกใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 2490 หรือ 08 6014 3925 

2. กรอกใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773 หรือ 08 9501 3085

หมายเหตุ  ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจะรับได้ในวันจัดกิจกรรม กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรมค่าย Kids’ Science 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)