ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทากิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม) สาหรับเด็กปฐมวัย ชุดอากาศ เรื่องสายลมมหัศจรรย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนกันยายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศราคากลาง