กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง สายรุ้งล่องหน เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่อง แสง สี และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้เห็น ได้สัมผ้ส และได้คิด ด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ประเภทละครหุ่นและสื่อมัลติมีเดีย และเสริมด้วยทำบทปฏิบัติการในฐานกิจกรรม 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการฯ เรื่อง สายรุ้งล่องหน เป็นการเรียนรู้เรื่อง “แสง” ได้แก่ การเดินทางของแสง การรวมแสง การกระจายแสง การสะท้อนแสง และการหักเหของแสง ใช้เวลาประมาณ 2  ชั่วโมง/รอบ ให้บริการวันละ รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย ในจำนวนนักเรียน 90 คน/รอบ จัดกิจกรรม ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้นอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน คนละ 40 บาท 

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจให้นักเรียนในสังกัดของท่านร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ติดต่อจองร่วมกิจกรรมโดยดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”

ภาพตัวอย่างกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง สายรุ้งล่องหน