สวทช. ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 (ประจำปี 2561)

ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน เห็นว่าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 (ประจำปี 2561) เป็นโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.nstda.or.th/jstp กรอกใบสมัครและส่งมายัง สวทช. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศรายุธ มนตรีมุข งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1436