ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันอังคารที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตามที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้

1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. เป็นวันชาติ
3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

โดยคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ ในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ คือ วันที่ระลึกถึงการนำรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศมาใช้ และเป็นวันหยุดราชาการ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

เนื่องด้วยวันดังกล่าวฯ ข้างต้น กำหนดเป็นวันหยุดราชการ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จึงปิดบริการในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์