ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 – 2 มกราคม 2561 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 - 2 มกราคม 2561 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตามที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติให้มีวันหยุดราชการ จำนวน 4 วัน ได้แก่ วันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 – 2 มกราคม 2561 โดยการประกาศหยุดอย่างเป็นทางการนั้น เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความสำหรับการเดินทาง หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

เนื่องด้วยวันดังกล่าวฯ ข้างต้น ได้กำหนดเป็นวันหยุดราชการ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จึงปิดบริการ ระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 – 2 มกราคม 2561 เป็นจำนวน 4 วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์