กระทรวงพลังงานประเมินผลการใช้งานนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (20 ธ.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าประเมินผลโครงการสร้างกระบวนการความคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) ระยะต่อเนื่อง เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ ได้เข้าประเมินผลการใช้งานนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการใช้งานนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน เพื่อการต่อยอดการดำเนินการภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและสำนักงาน กศน. ชมภาพกิจกรรม กระทรวงพลังงานประเมินผลการใช้งานนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน