กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนปี 2561 นี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และเติมเต็มความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ และเกมวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้การปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้ เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนในครั้งนี้ จัดกิจกรรมในรูปแบบค่าย จำนวน 10 ค่าย และรูปแบบการอบรม 1 การอบรม ในแต่ละค่ายจะมีการจัดกิจกรรม ช่วงเวลาจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่าย แตกต่างกันไป ผู้ปกครองสามารถพิจารณาเลือกให้เยาวชนของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีความเหมาะสมกับได้ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะเปิดรับชำระค่าลงทะเบียนฯ ค่ายวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำรายการด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระค่าลงทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการชำระแตกต่างกันในแต่ละค่าย กรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน ผู้ปกครองที่สนใจให้เยาวชนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เลือกดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของค่ายที่ผู้ปกครองต้องการให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้
  1. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)
  1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเยาวชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
  1. จัดส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทางโทรสาร 0-2392 0508 หรือตามที่ระบุในใบสมัคร
  1. ติดตามผลการส่งเอกสารการสมัคร โทร.0 2392 5952 – 5 ต่อ 2027 หรือ 0 2392 0508 (ในวันและเวลาบริการ)
  1. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544, 0 2392 0508 และ 0 2392 1773 (ในวันและเวลาบริการ)

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม กรุณาส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบ

เอกสารค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 2561(รุ่นที่ 1 และรุ่น 3 เต็ม)

เอกสารค่ายนักประดิษฐ์ 2561(เต็ม)

เอกสารค่ายรักษ์ท้องถิ่น รักวิทยาศาสตร์ 2561(เต็ม)

เอกสารค่าย Kids Can Do 2561(เต็ม)

เอกสารค่าย DIY Family Rally 2561(เต็ม)

เอกสารค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2561(เต็ม)

เอกสารค่าย Robo Club 2561

เอกสารค่าย Young Designer & Maker Space (STE[a+]M Education) 2561

เอกสารค่าย Iot for kids 2561

เอกสารค่าย Kids’ Science 2561(เต็ม)

เอกสารอบรม Corel Draw for Kids 2561 (เต็ม)