โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย (25 – 26 ม.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย (25 – 26 ม.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพครูในระดับปฐมวัย ให้เป็นทั้งผู้สอนและผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ มุ่งให้ผู้สอนได้มีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย จัดการอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย