ปิดบริการ อาคารโลกใต้น้ำ ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ แจ้งปิดบริการ อาคารโลกใต้น้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผนัง และจัดทำข้อมูลนิทรรศการใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบนร้อย จึงมีความจำเป็นต้องปิดอาคารโลกใต้น้ำ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 17 เมษายน พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 40 วัน จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้