ภาพกิจกรรมค่าย Kids Can Do รุ่น 1 (วันที่ 21 – 23 มี.ค. 2561)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย เน้นฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสนุกสนานกับนันทนาการ  สำหรับค่ายค่าย Kids Can Do รุ่น 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Smart Click ชั้น 4 อาคาร 4

สำหรับสำหรับค่าย Kids Can Do รุ่น 1 นี้  ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นค่ายกลางวัน 3 วัน มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 9 – 12 ปี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านไอทีซี เรียนรู้การพัฒนาการเกม และแอนิเมชั่น ผ่านโปรแกรม Scratch เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะกระบวนการคิด การใช้งานสื่อ และสร้างเสริมจินตนาการด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาสร้างผลงานเกมหรือแอนิเมชั่นของตนเองได้  ติดตามชมภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของสมาชิกค่าย Kids Can Do รุ่น 1