ค่ายรักษ์ท้องถิ่น รักวิทยาศาสตร์ (วันที่ 21 – 22 มี.ค. 2561)

กิจกรรมค่ายรักษ์ท้องถิ่น รักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 10 – 14 ปี มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับวัฒนธรรม โดยเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง…ในพื้นที่จริง

ค่ายรักษ์ท้องถิ่น รักวิทยาศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 สมาชิกค่ายฯ ชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง ก่อนออกเดินทางจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มุ่งหน้าสู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาการเลี้ยงไก่ชิงช้าสวรรค์ ทำปุ๋ยจากไส้เดือน ถ่านปิ้งย่างจากปุ๋ยอัดแท่ง ทำแก๊สชีวมวล การเลี้ยงชันโรงผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์ เรียนรู้เรื่องน้ำตาลมะพร้าวและส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวที่นำมาใช้ประโยชน์ พร้อมทำกิจกรรมจากวัสดุธรรมชาติ เรียนรู้ดูดาวด้วยการตั้งกล้องดูดาวบนท้องฟ้าจริง ก่อนเดินทางกลับไปพักค้างคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เสริมความสนุกสนานด้วยนันทนาการ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเครื่องร่อนพุุ่งด้วยมือ และชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชมนิทรรศการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ จบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดค่าย ชมภาพกิจกรรมค่ายรักษ์ท้องถิ่น รักวิทยาศาสตร์ตลอด 2 วัน 1 คืน