ภาพกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 (วันที่ 29 – 30 มี.ค. 2561)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมผ่านกระบวนรูปแบบค่าย ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ ทดลอง และนำความรู้นั้นมาสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 นี้ จัดระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนวัย 6 – 8 ปี ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบค่ายกลางวัน 2 วัน (ไม่ค้างคืน) สมาชิกค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการลงมือทำการทดลองด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรง และสนุกสนานกับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลงานของตนเองด้วย ชมภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 4