ค่ายนักประดิษฐ์ (วันที่ 19 – 20 มี.ค. 2561)

ในช่วงปิดภาคเรียนของทุก ๆ ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนขึ้นเป็นประจำ ซึ่งในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมผ่านกระบวนรูปแบบค่าย ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ ทดลอง และนำความรู้นั้นมาสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง

“ค่ายนักประดิษฐ์” ดำเนินการจัดกิจกรมโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีสมาชิกค่ายอายุ 9 – 12 ปี จำนวน 40 คน เข้าเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์ในรูปแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ด้วยฝีมือของตนเอง และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้เรื่อง “แม่เหล็ก” และประดิษฐ์ชิ้นงาน “ปืนแม่เหล็ก” – เรียนรู้เรื่อง “เสียง” และประดิษฐ์ชิ้นงาน “แตรเสียง” – เรียนรุ้กลไกวิทยาศาสตร์ เรื่อง ล้อและเพลามอเตอร์ ประดิษฐ์ชิ้นงาน “รถมอเตอร์” – เรียนรู้เรื่อง “แสง สี” และประดิษฐ์ชิ้นงาน “กังหันผสมสี” ติดตามชมภาพกิจกรรมของนักประดิษฐ์น้อย