ค่าย Kids Can Do รุ่น 2 (วันที่ 28 – 30 มี.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย เน้นฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสนุกสนานกับนันทนาการ  สำหรับค่ายค่าย Kids Can Do รุ่น 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Smart Click ชั้น 4 อาคาร 4

ค่าย Kids Can Do รุ่น 2 นี้  จัดกิจกรรมโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นค่ายกลางวัน 3 วัน (ไม่ค้างคืน มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 9 – 12 ปี เข้าเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้การพัฒนาเกม และแอนิเมชั่น ผ่านโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การใช้งานสื่อสารสนเทศ และเสริมจินตนาการด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทำให้สมาชิกค่ายฯ สามารถสร้างผลงานเกมหรือแอนิเมชั่นของตนเองได้  ติดตามชมภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของสมาชิกค่าย Kids Can Do รุ่น 2