ภาพข่าวกิจกรรมค่าย IoT for Kids (25 -27 เม.ย. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เห็นว่า Internet of Things (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่นำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นใช้ร่วมกับสิ่งของต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ควบคุม และติดต่อกับอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ได้จากที่ใดก็ได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เยาวชนควรมีความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมค่าย IoT for Kids ขึ้น เพื่อให้ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่างๆ การใช้งานวงจรพื้นฐาน และวงจรการตรวจจับต่างๆ เรียนรู้พื้นฐาน Internet เรียนรู้การเชื่อมโยงอย่างง่าย และเพื่อพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยี IoT แก่เยาวชน  นำไปสู่พัฒนาตนเองในสังคม IoT และเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ติดตามชมภาพการเรียนรู้ของสมาชิกค่าย ค่าย IoT for Kids