ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids (วันที่ 2 – 4 พ.ค. 2561)

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids (วันที่ 2 – 4 พ.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เห็นว่า ในปัจจุบัน…เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เยาวชนไทยเริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันตั้งแต่อายุยังน้อย แต่มักจะใช้เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ อาจส่งผลทำให้เยาวชนขาดการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการ Corel Draw for Kids ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับเยาวชนอายุ 9 – 12 ปี ที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม Corel Draw ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับมืออาชีพได้ และเยาวชนยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมอื่นๆต่อไป ชมภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids 2561