ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 เนื่องจากจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service)” โดยมีบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการในช่วงเวลาดังกล่าว จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์