ปิดนิทรรศการมรดกธรรมชาติ (Natural Heritage) ชั้น 8 อาคาร 4 เป็นการถาวร ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ขอแจ้งปิดนิทรรศการมรดกธรรมชาติ ชั้น 8 อาคาร 4 (อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นการถาวร ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนสำนักงาน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ในการนี้ ส่งผลให้นิทรรศการ “ชีวิตพิศวง” (The Miracle of Life) ซึ่งจัดแสดงที่ ชั้น 7 จะเป็นชั้นสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการใน อาคาร 4 (อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำหรับนิทรรศการอื่น ๆ ยังคงเปิดบริการตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน