ขยายเวลารับสมัคร…โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในงานออกแบบด้านวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ 

รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 

รุ่นที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) จากวันนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ สามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ชั้น 11 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร/โทรสาร. 0 2392 0508 (เวลา 09.00 – 16.30 น.) 

หมายเหตุ :  ผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางหมายเลขโทรศัพท์. 0 2392 0508  และชำระค่าลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่เข้าร่วมอบรมฯ