รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยรับสมัครครู – นักเรียนเข้าร่วมการอบรมมาก่อนหน้านี้แล้ว ในการนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังมีรายชื่อตามไฟล์แนบด้านล่าง

ผู้เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 สามารถลงทะเบียนได้ ณ จุดลงทะเบียน ด้านหน้าอาคาร 2 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. และเข้าอบรม ณ ห้องปฏิบัติการแม็กเน็ท ชั้น 1 อาคาร 2 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง