ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารับมอบภาพวาดจากผู้แทนมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้อนุเคราะห์คณะนักเรียนจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล รวมเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 100 คน ใน “โครงการคืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้” ของมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 

วันที่่ 11 กรกฎาคม 2561 นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับมอบภาพวาดที่ระลึกจากผู้แทนมูลนิธิ CCF ซึ่งเป็นภาพวาดระบายสี วาดโดยเด็กหญิงธนิตา หลีหมัด เด็ก CCF จังหวัดสตูล เป็นภาพวาดบรรยากาศในโดมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ที่เกิดจากความประทับใจเมื่อครั้งที่ได้เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นับเป็นเป็นของขวัญที่มีคุณค่าต่อใจเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกคน