ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “150 ปี พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธ ทรงนำชาติด้วยวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตามที่ ในปี พ.ศ. 2561 เป็นวาระครบรอบ 150 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จึงจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในแนวคิด 150 ปี พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธ ทรงนำชาติด้วยวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ พระผู้บุกเบิกนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสู่ผืนแผ่นดินไทย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เลื่องลือสืบไป 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ 150 ปี พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธ ทรงนำชาติด้วยวิทยาศาสตร์   การบรรยายดาว (ท้องฟ้าจำลอง) รอบพิเศษ เรื่อง ดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   การแสดงผลงานโครงงาน สะเต็มศึกษาสู่อาชีพตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา กศน.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก การแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ การแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (Pop Pop Boat)  และจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในแนวคิด “150 ปี พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธ ทรงนำชาติด้วยวิทยาศาสตร์”  โดยซื้อบัตรเข้าชมในอัตราปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773 และโทร./โทรสาร. 0 2392 0508 และ 0 2391 0544 ดาวน์โหลดข่าวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “150 ปี พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธ ทรงนำชาติด้วยวิทยาศาสตร์”