ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นโดยได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2561 ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561 แบ่งการประกวดเป็นระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

บัดนี้ ได้ดำเนินการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2561