ประวัติศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของพระบริรักษ์นิติเกษตร กับนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 มีพื้นที่ 1 ไร่ 90 ตารางวา ต่อมา นางกระจ่างทำพินัยกรรมมอบบ้านและที่ดินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ และมักเรียกกันว่า “บ้านของเล่น” ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศึกษานอกโรงเรียน (ปัจจุบันคือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) จึงให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดตั้งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กขึ้น โดยเปิดบริการมาตั้งแต่วันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 11 มกราคม) พ.ศ. 2540 ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี โดยเน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ และเด็กกับครู เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น ให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเยาวชน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ตรงตามเจตนาของนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพราะเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เป็นรากฐาน การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ จุดเน้นของกิจกรรม – […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

ประวัติศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2495 จัดตั้งกองอุปกรณ์การศึกษา พ.ศ. 2501 คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มอบอาคาร “ศาลาวันเด็ก” ในบริเวณสนามเสือป่า พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย มล.ปิ่น มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สร้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและหอดูดาว 18 สิงหาคม 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ธันวาคม 2514 สภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 รัฐบาลโดยคณะปฏิวัติมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการของประเทศใหม่ “กองอุปกรณ์การศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพิพิธภัณฑ์การศึกษา” สิงหาคม 2518 เริ่มการสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมษายน 2519 ประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ “กองพิพิธภัณฑ์กาศึกษา”เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา” ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2520 การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วเสร็จ 24 มีนาคม 2522 ประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัด 9 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

9 December 2016