ประวัติศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของพระบริรักษ์นิติเกษตร กับนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 มีพื้นที่ 1 ไร่ 90 ตารางวา ต่อมา นางกระจ่างทำพินัยกรรมมอบบ้านและที่ดินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ และมักเรียกกันว่า “บ้านของเล่น” ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมศึกษานอกโรงเรียน (ปัจจุบันคือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) จึงให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดตั้งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กขึ้น โดยเปิดบริการมาตั้งแต่วันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 11 มกราคม) พ.ศ. 2540 ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี โดยเน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ และเด็กกับครู เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น ให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเยาวชน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ตรงตามเจตนาของนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพราะเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เป็นรากฐาน การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ จุดเน้นของกิจกรรม เรียนรู้จากการเล่น ลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

ประวัติศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2495 จัดตั้งกองอุปกรณ์การศึกษา พ.ศ. 2501 คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มอบอาคาร “ศาลาวันเด็ก” ในบริเวณสนามเสือป่า พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสร้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและหอดูดาว 18 สิงหาคม 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ธันวาคม 2514 สภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 รัฐบาลโดยคณะปฏิวัติมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการของประเทศใหม่ “กองอุปกรณ์การศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพิพิธภัณฑ์การศึกษา” สิงหาคม 2518 เริ่มการสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมษายน 2519 ประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ “กองพิพิธภัณฑ์การศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา” ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2520 การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วเสร็จ 24 มีนาคม 2522 ประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัด 9 สิงหาคม 2522 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

9 December 2016
Message us