ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 (19 – 20 มี.ค. 2558)

ในช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อน ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย จึงจัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก มีสมาชิกค่ายฯ เป็นน้อง ๆ วัย 6 – 8 ปี ซึ่งเป็นแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายครั้งนี้ มุ่งปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีใจรักวิทยาศาสตร์ ด้วยการทำกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทดลอง และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ทุกกิจกรรมในค่ายค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว เด็ก ๆ จะได้ลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมภาพบรรยากาศการ่วมกิจกรรมน่ารัก ๆ ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 คลิ๊กเลย ภาพบรรยากาศการ่วมกิจกรรมน่ารัก ๆ ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

27 March 2015

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ “มหัศจรรย์ธรรมชาติ” (The Nature Great Event) (17 มี.ค. 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในภูมิภาค 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ “มหัศจรรย์ธรรมชาติ” (The Nature Great Event) ระดับภูมิภาค เขตภาคกลาง ครั้งนี้ จัดให้ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก เข้านำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอโครงงาน คลิ๊ก ภาพบรรยากาศการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอโครงงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

26 March 2015

กิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

เชิญชมภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย เยาวชนตัวน้อย ๆ เริ่มต้นการเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านการรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการดาราศาสตร์ ตามด้วยการทำกิจกรรมเกี่ยวกับดวงดาว เรียนรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า การดูดาวด้วยตาเปล่า และดูดาวผ่านกล้องดูดาว สนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย ประจำปี 2558 เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2558 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 8 – 12 ปี จำนวน 50 คน ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพบรรยากาศการการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของสมาชิกค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย คลิ๊ก ค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย อัลบั้ม 1 และ ค่ายนักดาราราศาสตร์น้อย อัลบั้ม 2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

19 March 2015

กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 (วันที่ 12 -13 มี.ค. 2558)

เชิญชมภาพ…กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้  สมาชิกค่ายจะได้เรียนรู้ เรื่อง สสาร, แม่เหล็ก, แม่สี และไฟฟ้า ผ่านการทดลองและการประดิษฐ์ชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังได้พบเพื่อนใหม่ ๆ เป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สมาชิกค่ายจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2558 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน ณ นิทรรศการเมืองเด็ก อาคาร 4 ชั้น 6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพบรรยากาศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2  ภาพบรรยากาศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

19 March 2015

ภาพกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (5 – 6 มีนาคม 2558)

มาชมภาพน่ารัก ๆ ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัว ผ่านกิจกรรมการทดลองหลากหลาย และกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เสริมการเรียนรู้ตามจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย กิจกรรมดังกล่าว มุ่งปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในขั้นต่อไป ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาติดตามชมภาพบรรยากาศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 คลิ๊ก ภาพบรรยากาศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

16 March 2015

เสวนาเชิงวิชาการ Southeast Asia Galaxy Forum in Thailand 2015

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ International Lunar Observation Association (ILOA) จัดเสวนาเชิงวิชาการ Southeast Asia Galaxy Forum in Thailand 2015 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารข้อมูลด้านดาราจักร จักรภพวิทยา ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ และสาธารณชน มุ่งหวังสร้างความตระหนักด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศสำหรับประชาชนไทย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและข่าวสาร ของนักวิชาการ นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 – 14:30 น. ณ ห้องมหกรรม 3 มิติ อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพบรรยากาศการเสวนาเชิงวิชาการ Southeast Asia Galaxy Forum in Thailand 2015 ได้ที่ ภาพบรรยากาศการเสวนาเชิงวิชาการ Southeast Asia […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

27 February 2015

ผอ. ศว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 และพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณสนามด้านหน้า กระทรวงศึกษาธิการ ชมภาพ  ผอ. ศว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

6 January 2015

ภาพพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และจัดพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (ห้องมหกรรม 3 มิติ) ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” กิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2557 – 10 ม.ค. 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถารายละเอียดที่ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2302 0508

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 December 2014

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดการบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”

เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ และสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงานภายในหน่วยงานชมภาพกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (24 – 25 ก.ย. 57)

ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม น้อง ๆ ได้มาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการ “สนุกกับไทยโชติ”และ “นักสืบพลังงาน” รวมถึง “จุลินทรีย์ก้นครัว” ได้เรียนรู้เรื่องราวทางดาราศาสตร์ผ่านการชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และเกมดาราศาสตร์ และสนุกสนานด้วยการแสดง Science Show และกิจกรรมนันทนาการ ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. – 1 ต.ค. 57)

วันที่ 31 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 นี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” ตามด้วย “เจาะลึกดาราศาสตร์” และปิดท้ายด้วย “กายแกร่ง…จิตกล้า… ท้าความสูง” เติมความรู้ด้านดาราศาสตร์ด้วยการแสดงทางท้องฟ้าจำลองและกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ติดตามชมภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. – 1 ต.ค. 57)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (7 – 8 ตุลาคม 2557 )

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตสำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2557 ครั้งนี้ น้อง ๆ สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” และ “เจาะลึกดาราศาสตร์” เพิ่มด้วยการฝึกกายและใจใน “กายแกร่ง…จิตกล้า…ท้าความสูง” เติมเต็มความรู้ด้านดาราศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลา 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งนี้สมาชิกค่ายฯ ต่างก็ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็ม ๆ ติดตามชมภาพกิจกรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014
1 25 26 27