โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยปัจจุบันแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553  โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  มีความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้ผู้มีความสามารถและนำความรู้  ความคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ประดิษฐ์  คิดค้นผลงานได้ด้วยตนเอง   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการ เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และมีแนวทางในการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา  และแสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ ทั้งนี้เปิดรับสมัครครู-อาจารย์ผู้สอนที่สนใจ ซึ่งสามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. จัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508 *หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 February 2016

ค่าย Kids’ Science ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม ค่าย Kids’ Science ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)  หน่วยงานในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับปฐมวัยที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างปีการศึกษา เป็นค่ายกลางวัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 เพื่อให้เยาวชนในระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติเชิงเล่น และเน้นบูรณาการวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เป็นการจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ในวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครเยาวชนอายุ 5 – 6 ปี จำนวนเพียง 24 คนเท่านั้น  ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 2490 และ 08 6014 3925 หรือสมัครที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773 หรือ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

30 January 2016

ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย ได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เสริมความสนุกสนานด้วยเกมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนันทนาการ เยาชนจะได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด โดยจัดกิจกรรมค่าย จำนวน 8 ค่าย ทั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดกิจกรรม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่าย แตกต่างกันไปในแต่ละค่าย ผู้ปกครองสามารถเลือกกิจกรรมค่ายที่มีความเหมาะสมกับเยาวชนของท่าน และดำเนินการสมัครร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของค่ายที่ท่านต้องการสมัครจาก www.sciplanet.org 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร 4. จัดส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสารค่าย Robo Club ดาวน์โหลดเอกสารค่าย Robot Start Up ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักดาราศาสตร์น้อย ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักประดิษฐ์ ดาวน์โหลดเอกสารค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสารค่าย […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

22 January 2016
1 5 6